Polityka prywatności

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego:

 • www.mototame.pl  jest: Rafał Więckowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TAME Rafał Wieckowski, NIP 125-121-51-64 , Regon 146374345 z siedzibą przy ul.Widna 14, w Wołominie 05-200, zwanego dalej "Administratorem" i będącego jednocześnie Sprzedawcą - Usługodawcą.

Kontakt z "MOTOTAME” w sprawie ochrony danych osobowych można nawiązać poprzez adres poczty elektronicznej: sklep@mototame.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie poniższych przepisów prawnych:

 • z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000)
 • ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) – zwanej w dalszej części rozporządzeniem RODO.

DANE OSOBOWE

Danymi osobowymi są wszelkie informacje, które mogą Usługobiorcę-Klienta identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia. Stwierdzenie „przetwarzanie” albo „przetwarzać”oznaczają wszelkie czynności i operacje wykonywane na podanych przez Państwa danych osobowych.

Korzystanie z serwisu internetowego: www.mototame.pl  jest dobrowolne i samodzielne. Podanie przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem ww. serwisu internetowego jest również dobrowolne, jednak do korzystania z niektórych usług np. przygotowania wyceny - niezbędne jest podanie danych osobowych – o czym jako Usługobiorca – Klient sa Państwo każdorazowo przez nas uprzednio informowani.

Każda osoba, która przekazała nam swoje dane osobowe, jako Administratorowi, może zwrócić się o uzyskanie do nich wglądu, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenia przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, przeniesienia, czyli wskazania podmiotu, któremu mamy przesłać dane osobowe. Każdy ma prawo do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Każdy ma prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

Jako Administrator przetwarzamy następujące dane osobowe Usługobiorców-Klientów:

 • imię i nazwisko, nazwa firmy,
 • adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • informacje o parametrach połączenia Usługobiorcy-Klienta (stron internetowych, z których Usługobiorca-Klient wchodzi na strony Administratora; adres IP, datę i czas dostępu; przesłaną ilość danych; informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego). Informacje te służą administrowaniu serwisami, analizie statystyki odwiedzin, rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów serwisów, analizowaniu bezpieczeństwa serwisów. Informacje dotyczące IP Usługobiorców-Klientów mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie obowiązujących przepisów lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas wyłącznie w celach:

 • publikacji dla Państwa  zamieszczonej na naszych serwisach treści,
 • nawiązania kontaktu z Państwem: dane te są niezbędne do umożliwienia nam kontaktu, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego: www.mototame.pl)-podstawa prawna art. 6 ust 1 a i b rozporządzenia RODO,
 • zarejestrowania przez Państwa konta na naszej stronie internetowej www.mototame.pl  – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia RODO,
 • złożenia przez Państwa zamówienia/rezerwacji i realizacji przez nas Państwa zamówienia/rezerwacji, czyli realizacji umowy sprzedaży naszych produktów bądź usług -podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia RODO,
 • doręczenia Usługobiorcy-Klientowi zrealizowanego zamówienia przez naszą firmę – przekazania firmie kurierskiej danych osobowych niezbędnych do realizacji dostawy złożonego i przyjętego do realizacji zamówienia Usługobiorcy-Klienta- podstawa prawna art. 6 ust 1pkt b rozporządzenia RODO,
 • wykonania przez nas świadczonych na Państwa rzecz usług-podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia RODO,
 • w celach księgowych, tj. wystawienia faktury VAT poświadczającej wykonanie dla Państwa umowy sprzedaży produktów i wykonania usług - podstawa prawna at. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia RODO,
 • w celu obsługi Państwa reklamacji – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia RODO.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MOTOTAME którym jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu  drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad przewidzianych prawem oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt c i d rozporządzenia RODO,
 • prowadzenie badań i analiz naszego serwisu internetowego, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających - podstawa prawna art. 6 ust 1 f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO,
 • obsługa Państwa próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy – z art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych- podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO,
 • prowadzenie analiz statystycznych - podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO w związku z art. 22 ww. rozporządzenia,
 • danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) - podstawa prawna art. 6 ust 1 f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO.

Tylko i wyłącznie na podstawie Państwa zgody (w tym uzyskanie zgody w sytuacji osoby, która nie ukończyła 16 lat zgody jej Rodziców lub opiekunów prawnych), MOTOTAME przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.mototame.pl   i ewentualnych aplikacji mobilnych - podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia RODO w związku z art. 22 rozporządzenia RODO,
 • wyrażenia przez Państwa chęci jako Usługobiorcy- Klienta na korzystanie z usługi Newsletter, czyli przesyłania informacji handlowej naszej firmy na podany przez Państwa adres Państwa poczty elektronicznej (imię i nazwisko, adres e-mail) - podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia RODO w związku z art. 22 ww. rozporządzenia,
 • prowadzenia i funkcjonowania naszych serwisów internetowych, w tym zbieranych danych automatycznie w toku Państwa wizyt na naszym serwisie np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego - art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia RODO w związku z art. 22 rozporządzenia RODO,
 • w celu przygotowania dla Państwaa spersonalizowanej oferty reklamowej z naszymi produktami i usługami ,uwzględniając Państwa preferencje w zakresie produktów i usług świadczonych przez naszą firmę (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, IP komputera) - art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia RODO w związku z art. 22 rozporządzenia RODO.

Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Państwa danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dane osobowe są dodatkowo zabezpieczone — poprzez pseudonimizację.

Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres :

 • 6 lat — w odniesieniu do danych osobowych w postaci Państwa imienia i nazwiska lub nazwy firmy, NIP firmy, adres zamieszkana/siedziby/dostawy/korespondencyjny, e-mail oraz numeru telefonu – przetwarzanych w celu realizacji danej umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy,
 • przez okres 6 lat— w odniesieniu do danych osobowych w postaci imienia i nazwiska lub nazwy firmy, NIP firmy, adresu zamieszkana/siedziby/dostawy/ korespondencyjnego, przetwarzanych w celach księgowych i podatkowych,
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat w odniesieniu do danych osobowych w postaci imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu zamieszkania/siedziby/dostawy/korespondencyjnego, numeru telefonu, poczty elektronicznej, przetwarzanych w celu doręczenia Usługobiorcy-Klientowi zrealizowanego zamówienia przez naszą firmę,
 • do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przez okres istnienia Państwa konta założonego na naszym serwisie www.mototame.pl   które możesz w każdej chwili usunąć,
 • do czasu cofnięcia zgody lub do osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 6 lat w odniesieniu do celu przetwarzania imienia i nazwiska oraz adresu Państwa poczty elektronicznej, w celu realizacji wyrażonej przez Państwa zgody jako Usługobiorcy- Klienta na korzystanie z usługi Newsletter, czyli przesyłania informacji handlowej naszej firmy drogą elektroniczną,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez jeden rok w odniesieniu do danych osobowych w postaci Państwa adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, przetwarzanych w celu prowadzenia i funkcjonowania naszych serwisów internetowych www.mototame.pl  w tym zbieranych danych automatycznie w toku Państwa wizyt w naszym serwisie.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przetwarzane w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 6 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasza firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania z Państwa prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub możesz błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

Będąc administratorem danych osobowych, podejmujemy i stosujemy najlepsze środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Państwa dane osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer, na którym znajdują się nasze serwisy informacyjne, są obsługiwane przez firmę                                   która zapewnia bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Środki te zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają:

 • Administrator,
 • jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z serwisem internetowym (np. sprzedawcy, handlowcy, programiści, informatycy, podmioty administrujące i konserwujące system, nasi Partnerzy prowadzący sklepu i serwisy świadczące dla nas usługi w zakresie marketingu) – w zakresie określonym przez Administratora, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, lub przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z naszą firmą. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe następującym odbiorcom:
 • Google Analitics, Google TagManager,
 • Facebook,

Przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem serwisu jako przyszły Usługobiorca-Klient jesteś informowany o konieczności zaznajomienia się i akceptacji naszej polityki prywatności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantujemy Państwu:

 • dostępu do Państwa danych osobowych,
 • informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
 • sprostowania Państwa danych osobowych,
 • usunięcia Państwa  danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa  danych osobowych (na Państwa  prośbę w ciągu miesiąca otrzymasz od nas plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie CSV. W ramach tego prawa możesz też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać Państwa dane. Musimy zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych, więc zanim się zdecydujesz je przekazać, upewnij się, kto je dostanie),
 • prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania Państwa danych - niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez:

 • wysłanie maila bezpośrednio na adres siedziby naszej firmy, tj. sklep@mototame.pl
 • poprzez złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

CIASTECZKA COOKIES

Pliki ciasteczka (ang. Cookies) są plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na Państwa komputerze jako naszego Usługobiorcy-Klienta, tablecie lub smartfonie, lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu podczas odwiedzania naszego serwisu internetowego  www.mototame.pl Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisów internetowych.

Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu, jako Usługobiorcy-Klienta serwisu pliki cookies oraz mającym dostęp do nich jest Administrator, Rafał Więckowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TAME Rafał Wieckowski, NIP 125-121-51-64 , Regon 146374345 z siedzibą przy ul.Widna 14, w Wołominie 05-200 adres poczty elektronicznej sklep@mototame.pl

Ze szczegółami polityki prywatności można zapoznać się na stronie

Niniejsza Polityka prywatności jest aktualizowana na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych przewidziane ustawodawstwem polskim oraz UE.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową lub za pomocą naszego serwisu internetowego.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r