Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.mototame.pl 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Sklep Internetowy prowadzony pod adresem  www.sklep.mototame.pl jest własnością firmy Tame Rafał Więckowski z siedzibą pod  adresem ul Widna 14 05-200 Wołomin. Wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Informacji Gospodarczej. NIP 125-121-51-64, REGON 146374345.  Adres do korespondencji siedziba firmy, telefon +48227870075, 690048406 czynny  od poniedziałku do piątku w godzinach  9-17.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Dane klientów wykorzystywane będą jedynie do realizacji zamówienia nie mogą być przekazywane ani udostępniane  innym podmiotom ani osobom.
4. Informacje dotyczące Towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (Zamówień) przez Użytkowników.
5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia Towaru, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
6. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący składa ofertę kupna określonego towaru.
7. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i zamówienia należy składać w języku polskim.
8. Użytkownik ma możliwość dokonywania Zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
9. Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta . Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na stronach Sklepu. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, pod warunkiem że zmiany takie będą możliwe ze względu na właściwość danego towaru.
10. Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Użytkownika mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor, proporcje itp.). Kupującemu, będącemu Konsumentem, przysługuje z tego powodu uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII Odstąpienie od Umowy niniejszego Regulaminu.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.
12. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 
DEFINICJE WYSTĘPUJĄCE W REGULAMINIE

 1. Dzień roboczy – Jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Rejestracja – Procedura zakładania Konta, w wyniku której po poprawnym zarejestrowaniu, użytkownik uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli sprzedającemu o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu www.mototame.pl oferty sprzedaży.
3. Zamówienie – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.
4. Kupujący- Użytkownik, który w oparciu o czynności techniczne serwisu www.mototame.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru
5. Sprzedający/oferent - właściciel sklepu internetowego Tame Rafał Więckowski.
6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
7. Konto - Osobisty panel administracyjno-informacyjny użytkownika, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności  użytkownika w ramach serwisu www.mototame.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych..
8. Towar/produkt - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z regulaminu.
9. Koszyk - Narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie www.mototame.pl umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podglądu wysokości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę.
10. Przyjecie oferty - podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym (Oferentem) i Kupującym . Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty składają się z dwóch etapów:  pierwszy – potwierdzenie przez kupującego otrzymania oferty - polega na „kliknięciu” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „wyślij zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia, z pytaniem czy użytkownik potwierdza zamówienie, czy też chce je anulować. - drugi – przyjęcie oferty - polegający na potwierdzeniu zamówienia, w terminie 48 godzin od wysłania zamówienia, poprzez „kliknięcie” na wskazany w wiadomości e-mail link  „potwierdzenie zamówienia”
11. Sklep – serwis internetowy  zapewniający sprzedającemu możliwość składania ofert sprzedaży.
12. Newsletter– elektroniczna usługa informacyjna świadczona przez sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia  powiadamiania klientów zarejestrowanych użytkowników o np. o nowościach, produktach, akcjach promocyjnych.
13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego - sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.mototame.pl 

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
3. Newsletter.


WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z serwisem www.mototame.pl niezbędny jest:

 • Komputer z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji.

6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
7. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9. Szczegółowe warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych określone są na stronie sklepu internetowego pod adresem: www.mototame.pl .WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
3. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego jest wiążąca dla sprzedawcy w chwili złożenia przez klienta zamówienia
4. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez klienta zamówienia.
5. Celem zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
6. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje rozpoczęcie jego realizacji i zawarcie umowy.
7. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.
 
DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI NUMER KONTA BANKOWEGO
1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy, konto numer PKO BP Inteligo nr: 50102055581111190618500035
4. Płatność kartą online prze operatora płatności elektronicznej PayPal, Przelewy 24.
 

DOSTĘPNE FORMY DOSTAWY TOWARU DO KLIENTA

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
 2. Odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy.
 3. Paczka kurierska; paczka kurierska za pobraniem. /Firma kurierska DHL/
 4. Paczka kurierska płatność z góry. /Firma kurierska DHL/
 5. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy rodzaju towaru oraz formy płatności.  Koszty dostawy wskazane są również na stronie sklepu internetowego.: www.mototame.pl
 6. Termin wysyłki wynosi od 1 do 3 dni kalendarzowych.
 7. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy Kurierskiej DHL, maksymalny czas dostawy 24 godziny.

 
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie konta w sklepie internetowym,  lub rezygnacja z Newslettera.
 2. Kupujący  może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mototame.pl lub też pisemnie na adres: ul. Widna 14 05-200 Wołomin
 3. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym  gdy Kupujący narusza regulamin sklepu.
 4. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
 5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Zawiadomienia o niezgodności produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mototame.pl  lub też pisemnie na adres siedziby firmy
 4. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności produktu z umową należy go dostarczyć na adres: Tame Rafał Więckowski ul. Widna 14 05-200 Wołomin
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez klienta sposób.
 7. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktu. Jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży jest produkty używany termin ten wynosi jeden rok.
 8. W  przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 9. Reklamacja z tytułu rękojmi za wady: mając na uwadze treść art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu jest wyłączona.
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez sprzedawcę, użytkownik sklepu może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: www.mototame.pl  lub pisemnie na adres: Tame ul Widna 14 O5-200 Wołomin.
 11. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 12. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ( Tame Rafał Więckowski ul Widna 14 05-200 Wołomin tel. 690048406, sklep@mototame.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 60 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy, lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności do tego kóre zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:
 • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Tame Rafał Więckowski ul Widna 14 05-200 Wołomin tel. 690048406, sklep@mototame.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.